AMU-kursus

Vi har i øjeblikket problemer med tilmeldingen. Prøv igen efter kl. 14.00
Du kan også tilmelde dig ved at ringe til os på 7229 0305

Rengøringskursus for dig der har svært ved dansk (

Varighed

30 dage

Pris

Pris med tilskud: 3.150,00 kr. Læs, hvem der kan få tilskud. Fuld pris: 17.790,75 kr.

Er du i arbejde

Prisen med tilskud gælder for faglærte og ufaglærte, der er i job. Pris: 3.150,00 kr.

Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris. Pris: 17.790,75 kr.

 

Er du ledig

Den fulde pris betales af dit jobcenter.

Er du ledig i første ledighedsperiode og har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal kurset godkendes af din A-kasse. Ellers skal kurset godkendes af dit jobcenter

Adresse

Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk

Kontaktperson

Lis Lynge Hansen, telefon: 7229 0305

Kursusform

Splitkursus. Kurset splittes op over et længere tidsrum. Undervisningen kan være heltid eller deltid.

Skolefag

45902 "Almen fødevarehygiejne for F/I "
49347 Daglig erhvervsrengøring for F/I
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I


Er du interesseret i kurset?

Kontakt afdelingen for nærmere information ( Tlf: 7229 0305 ).

Kursusbeskrivelse

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende. Uddannelsen er særligt målrettet flygtninge/indvandrere.
 

Almen fødevarehygiejne for F/I:
Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.Deltagerne kan kommunikere om de almene og faglige emner inden for almen fødevarehygiejne, og de kan kommunikere i praktiske samarbejdssituationer og i forbindelse med praktisk arbejde vedrørende almen fødevarehygiejne. På hold med deltagere med lavt læse- og skriveniveau lægges hovedvægten på mundtlig kommunikation, herunder lytte- og talefærdighed.Deltagerne kan omsætte viden, erfaringer, holdninger og handlinger i forhold til relevante områder inden for almen fødevarehygiejne fra deres egen kultur til den danske kultur og tilbage igen og øger herved deres to-kulturelle kompetence. Deltagerne kan forholde sig til egne kulturelle og holdningsmæssige barrierer og til egne handlemuligheder i forhold hertil.

 


Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk, som arbejder med rengøring eller som ønsker at arbejde med erhvervsrengøring rengøring.
 

Daglig erhvervsrengøring for F/I:
Efter endt uddannelse kan deltageren under vejledning: Ved rengøring af forskellige lokaler og materialer læse og forstå en arbejdsplan udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring og anvende egnede rengøringsmidler og den korrekte dosering ud fra snavstyper, materialetyper, rengøringsmidlernes hovedgrupper og hensyn til miljøet, vandets hårdhedrengøringsvogne og redskaber til daglig rengøring, herunder, mopper, rengøringsklude, småredskaber  almindelige maskiner, herunder støvsugere, gulvvaskemaskiner, skumrengøringsudstyr I forbindelse med ergonomi bruge kroppen rigtigt i forhold til arbejdet planlægge arbejdet så belastninger på kroppen mindskes I forbindelse med arbejdsmiljø anvende personlige værnemidler udføre hverdagsførstehjælp genkende indholdet i en førstehjælpskasse kende til arbejdspladsens evakueringsplaner I forbindelse med hygiejniske rengøringsmetoder arbejde ud fra basiskendskab til mikroorganismer arbejde ud fra basiskendskab til smittekilder og smitteveje begrænse smitte og gensmitte med hygiejniske rengøringsmetoder arbejde med hygiejniske rengøringsmetoder I forbindelse med personlig hygiejne forstå vigtigheden af personlig hygiejne, herunder ren uniform eller arbejdstøj hygiejniske rutiner, som håndhygiejne og renholdelse af kroppen  almindelige produkter til personlig hygiejne I forbindelse med service yde god service over for brugere forstå hvad der giver brugere en god serviceoplevelse kommunikere godt med brugere I forbindelse med overordnede forhold på en arbejdsplads genkende fagudtryk fra en arbejdsplan, fx  dagligt, ugentligt, periodisk og metodebeskrivelser Forstå dansk kultur på arbejdspladsen, fx stabilitet, fleksibilitet, socialt samvær og virksomhedens interne kommunikation Genkende særlige kendetegn ved forskellige job i branchen for rengøring, fx rengøring på skole, rengøring på kontor, rengøring i institution og rengøring på hospital rengøring i industri og rengøring på hotel Forstå baggrund for, at arbejdsgiveren kræver særlige dokumenter, fx børneattest, straffeattest.

 


Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
 

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I:
Deltagerne kan anvende et alment og specifikt fagsprog, der er tilstrækkeligt til, at de kan nå målene i den eller de arbejdsmarkedsuddannelser eller enkeltfag, udbudt under en fælles kompetencebeskrivelse, som fagunderstøttende dansk som andetsprog skal supplere. Deltagerne kan kommunikere om værktøj, udstyr, materialer, arbejdsprocesser og andre forhold, der er centrale for de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod, at deltageren kan varetage.   Uddannelsen er for personer med dansksproglige forudsætninger, der som minimum svarer til en bestået ¿Prøve i dansk 1¿, jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. eller tilsvarende.   De sprogbehov, der opstår i den konkrete faglige kontekst, afgør hvilke mundtlige og skriftlige færdigheder, der primært lægges vægt på i undervisningen.    Uddannelsen kan ikke udbydes enkeltstående. Den kan kun udbydes som en del af et særligt uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere.   Varigheden kan afkortes efter behov.